ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและคุณธรรมของเด็กในชุมชนตะโล๊ะเลาะ
57
30 พ.ค. 2564
2 กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
25 พ.ค. 2564
3 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร
68
25 พ.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
25 พ.ค. 2564
5 คำสั่งรักษาราชการแทนผอ.กองสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
181
27 เม.ย. 2564
6 ประชาสัมพันธ์ เรียนผู้ประกอบการทุกท่าน ร้านค้าของท่านติดตั้งป้ายเหล่านี้ ขอเรียนให้ทราบว่า ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายประจำปี 2564 ขอบคุณค่ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
02 มี.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมังเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
19 ก.พ. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
19 ก.พ. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
19 ก.พ. 2564
10 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
87
29 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34