ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย
  รายละเอียด :

  ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

 https://youtu.be/5bGMqMEWTjA
 
 ตอนที่ 2 อัตราภาษีป้าย
 https://youtu.be/WgK8MPLyjK4
 
 ตอนที่ 3 กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย
 https://youtu.be/sa5AF-HwCzA
 
 ตอนที่ 4 ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย 
 https://youtu.be/ktTDSrmz5mA
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 74 คน