แผนภูมิขั้นตอนการใช้บริการประชาชน

(ด้านกฎหมาย)

กระบวนงานขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนของ อบต.
 

งานบริการ

ระยะเวลาการให้บริการที่ปรับลดแล้ว

ผู้รับผิดชอบ

รับเรื่องราวร้องทุกข์

สำนักปลัด

งานกฏหมาย

- กรณีทั่วไป
แจ้งตอบกลับภายใน 3 วัน / ราย
- กรณีปัญหาข้อกฏหมาย
แจ้งตอบกลับภายใน 2 วัน / ราย
   
 
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่อง
กรุณาให้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน
ชื่อ - สกุล
โทรศัพท์
E-mail
รายละเอียด
ใส่ตัวอักษร